Skolutveckling

Vi kan på olika sätt gå in i skolutvecklande uppdrag. Vi har en bred kunskap, men arbetar mest med att utveckla fungerande eller vidareutveckla arbetssätt med skolnärvaro och skolfrånvaro. Vi har många års erfarenhet av att utveckla verksamheter och arbetssätt på huvudmanna- och skolnivå.

Vi har utvecklat PRINS-modellen, för ett strukturerat, proaktivt och personoberoende arbetssätt, från identifiering till uppföljning. Vi ser alltför ofta att elever kan gå under radarn trots att det finns bra rutiner. Det beror på brist i samsyn, att rutiner inte efterlevs av alla skolor och all personal. Vår modell fångar detta. PRINS-modellen går bra att inspireras av eller  komplettera sitt arbetssätt med delar av modellen.

Hur vi gör det

Vi tar olika roller i olika omfattning för att stötta i ert arbete med skolutveckling, skolnärvaro och frånvarorutiner

  • Konsulting. Vi gör förstudier, process- eller projektleder för att ert arbete ska löpa på och nå målen i tid, kvalitetssäkrar, uvärderar och mycket mer
  • Handledning och expertstöd i ert arbete med ovan
  • Ta ansvar för att utforma nya eller revidera  rutiner och arbetssätt, ofta för skolfrånvaro, i samarbete med er