Stöd och utbildning om skolutveckling och skolfrånvaro.

Stöd och utbildning

Vi kan stötta er både strategiskt och operativt. Som att ge er mer kunskap eller hjälpa er att utveckla era arbetssätt, i skolan eller i er kommun. Våra kunder är skolor, utbildningsförvaltning, enskilda huvudmän, socialtjänst och andra verksamheter. Stöd och utbildning om skolfrånvaro och/eller en skola för alla.

Vill du veta mer om oss? Kolla vår Facebook, Instagram, Twitter eller vår grundares, Aggie Öhmans Linkedin,

Del i tidiga samordnade insatser

PRINS-modellen har fokus på tidiga samordnade insatser. Som arbetas med för fullt av er där ute. Vilket passar bra, för PRINS-modellen kan lätt kombineras med andra arbetssätt och modeller. Skolfrånvaro kan vara en del i ert TSI-arbete!

Minskad psykisk ohälsa

Skolfrånvaro och problem i skolan orsakas av och orsakar psykisk ohälsa. Risken för det kan minska med ett genomtänkt arbetssätt för en tillgänglig lärmiljö, som minimerar exkludering. En del i det är att arbeta strukturerat med skolfrånvaro.

Bara att hänga på!

Kurs i strukturerat arbete med skolfrånvaro

Nästa start för vår digitala terminskurs är 6 mars 2024. Kursen behandlar skolfrånvaro, hemmasittare och skolnärvaro: Att tidigt identifiera frånvaro i riskzon, utreda frånvaro, utforma handlingsplan och inte minst uppföljning. PRINS-modellen ger en röd tråd genom hela processen.

Mer info och anmälan till kursen

Coachande rådgivning

Aggie Öhman erbjuder öppen coachande rådgivning i grupp. Vi talar om det ni behöver stöd i kring att främja närvaro och skapa en tillgänglig lärmiljö, minska skolfrånvaro och bryta hemmasittande.  Det kan gälla både arbetssätt och i enskilda elevfall.

Nästa tillfälle blir kl 14.30 den 27 mars 2024.

Mer info och anmälan till coachande rådgivning

Ni kan anlita oss för:

Konsultstöd
utveckling i skol- eller frånvaroarbetet

Mer om hur vi arbetar

Råd, stöd och handledning

Mer om råd och stöd

Nulägesanalys inklusive förslag
på utvecklingsområden

mer om vår nulägesanalys

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om femdagarskurs

Kurs strukturerat arbete
med skolfrånvaro

Mer om tvådagarskurs

PRINS-modellen för arbete med skolfrånvaro

PRINSmodellen

Skolutveckling, stöd och utbildning om skolfrånvaro

Vi stöttar er i det ni behöver!