Kurs i att arbeta strukturerat med skolfrånvaro. Varje frånvarofall är unikt. Men med ett gemensamt synsätt och kunskap om frånvaro, så behöver varken arbetet eller lösningarna bli unikt. Men valda på goda grunder. Det handlar om ett strukturerat och datadrivet arbetssätt, från tidig identifiering, via utredning och insatser, till uppföljning. Detta är PRINS-modellen.

Deltagare och målgrupp

Kursen vänder sig till alla som möter barn och unga med problematisk skolfrånvaro i ert arbete. Deltagarna är ofta specialpedagoger, pedagoger, skolledare, kuratorer, skolpsykologer, SYV, familjebehandlare, annan personal på socialtjänst, elevstöd, skolstöd, mobila team, fältassistenter, fritidsledare, vårdpersonal t.ex. från BUP, ungdomsmottagning med flera.

Del i tidiga samordnade insatser

Vi har tagit fram PRINS-modellen som stöttar för tidiga, snabba, relevanta och samordnade insatser. Den kan kombineras med andra arbetssätt, modeller och rutiner. Den har ett starkt fokus på att främja närvaro och tidigt identifiera, inte låta elever gå under radarn. Samtidigt tar vi upp hur man kan bryta frånvaro, även i de allra svåraste fallen.

Minskad psykisk ohälsa

Skolfrånvaro orsakas av och orsakar psykisk ohälsa. Så gott som alla kommuner och fristående huvudmän har mål att öka den psykiska hälsan bland barn och unga. Ett strukturerat arbete med problematisk skolfrånvaro kan vara en avgörande del i att nå de målen.

Kurs i att arbeta med skolfrånvaro

  • Kursen består av fyra tillfällen . Genom att ha flera tillfällen ger vi er möjlighet att testa det ni tagit till er. Nästa gång diskuterar vi vad som funkade och inte, och försöker förstå varför.
  • Vi har gott om tid till erfarenhetsutbyte.
  • Aggie Öhman, vår egen expert, är kursledare. Mer om Aggie nedan.
  • Kursen bygger på PRINSmodellen för ett strukturerat arbete med skolfrånvaro och hemmasittande elever. Den bygger på forskning, goda exempel och kan kombineras med andra modeller, rutiner och arbetssätt.

Innehåll

1 – Introduktion och identifiera frånvaro

Introduktion. Ni får berätta om vilka ni är, era verksamheter och vi lär känna varandra. Vi går igenom PRINSmodellen för strukturerat arbete med skolfrånvaro. Vi tittar på vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera problematisk skolfrånvaro. Dessutom tittar vi på framgångsfaktorer för en bra kartläggning, bland annat risk- och skyddsfaktorer

2 – Utreda frånvaro

Enligt skollagen ska vi utreda frånvaro om den är upprepad eller långvarig. Hur gör vi det på ett bra sätt så att insatserna verkligen fungerar i det aktuella frånvarofallet. I kartläggningen har vi identifierat problem, behov, brister, men även styrkor och möjligheter. De finns i skolan och hos eleven. Kartläggningen analyseras för att hitta insatser.

3 – Insatser för att främja närvaro och bryta hemmasittande, samt samverkan

Kort om vad som är viktigt i att främja just skolfrånvaro. Fokus denna gång är hur vi konkret utformar insatser som förebygger och kan bryta problematisk skolfrånvaro och hemmasittande. Vi går igenom hur de kan beskrivas för bli mer användbara, gå enklare att följa upp och kan bli ett stöd, snarare än ”administration”. Vi tittar också på hur vi kan få till bra förutsättningar för samverkan med hem och andra verksamheter är en framgångsfaktor i att bryta frånvaro.

4 – Följa upp arbete med skolfrånvaro

En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Vad ska justeras, vad ska bort, vad ska vi göra mer av? Så utvärdering och uppföljning är inte något som ska ske på sittande möte efter en tids insatser. Innan vi gör en uppföljning, måste vi planera redan vid val av insatser hur utvärderingen ska gå till. Därför talar vi både om vad och hur vi kan få till en bra uppföljning.

Så välkomna till en förhoppningsvis givande kurs i att arbeta med skolfrånvaro. Det tycker i alla fall våra tidigare deltagare.

Lite fakta om kursen

Vi genomför kurserna även om få deltagare, men förbehåller oss rätten att ställa in intensivkursen om allt för få deltagare.

Terminskurs

Var: Zoom
Datum: 6/3, 21/3, 8/4 och 25/4
(Obs! datum reviderade i januari 2023)
Tid : kl 13.30 – 17
Vi förbehåller oss rätten att ställa in om färre än fem deltagare. Om fler än 25 deltagare kan vi komma att föreslå två kurser.
Kostnad terminskurs: 3 850 kr exklusive moms.
Frågor och funderingar: info [at]prestationsprinsen.se eller o7o5 538 548
Kursledare: Aggie Öhman (Aggie på Linkedin), författare till Skolans tomma stolar, boken Prestationsprinsen och med lång erfarenhet av utbildning och verksamhetsutveckling kring skolfrånvaro. Aggie har också utvecklat PRINS-modellen.

Anmälan till kursen