Vare sig ni redan har identifierat utvecklingsområden eller endast problem kan vi kliva in och göra en nulägesanalys. Vi använder ett liknande arbetssätt vid utvärderingar.

Vad analyserar vi

Vi ser ofta att det finns brister i rutiner och arbetssätt. Givetvis lyfter vi även vad som är bra och bör förstärkas eller arbeta mer med. Inom de här områdena ser vi ofta brister:

  • samverkan mellan centrala funktioner eller förvaltningar och skola, skola och socialtjänsten, vården och andra aktörer.
  • arbetet på en strategisk nivå. Inom kommuner innebär det förvaltningschefs- och nämndnivå. Det är ofta inte beskrivet, förstått och accepterat hur arbetet på strategisk nivå och central förvaltning kopplar till rutinerna och arbetet på de enskilda skolorna.
  • att följa skollagen, till exempel faller ett tydligt ansvar för arbetet med skolfrånvaro på huvudmannen sen 2018. Detta är sällan tydligt implementerat i närvarorutinerna. Vi har sen sommaren 2023 tydligare krav på samverkan inom skolan, att integrera elevhälsan i det dagliga arbetet med mera.
  • uppföljning och utvärdering, idag är de flesta insatser reaktiva. Med proaktiva arbetssätt, rutiner och systemstöd kan man upptäcka till exempel problematisk skolfrånvaro, brister i undervisningen, brister i skolmiljön, problem i grupper och hos elever tidigt och oberoende av vilken mentor man har eller skola man går i.

Vi har utvecklat ett paket för att utföra en nulägesanalys på ert arbete som huvudman eller skola. Paketet erbjuds som fastprisprojekt, men kan anpassas i omfattning efter er budget. Vi erbjuder det också i en mer omfattande version, där vi samarbetar med regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro Malin Gren Landell.

Exempel på arbetsgång

  • Vi går igenom hur ni arbetar: styrdokument, rutiner, dokumentation m.m.
  • Intervjuer med medarbetare, chefer och nämnd/styrelse eller om på skolnivå, skolledning. Ibland även vårdnadshavare och elever.
  • En eller flera workshoppar på ca 3 timmar för förankring av nulägesanalys och identifiera förändringsbehov eller slutsatser från utvärderingen
  • Arbetsmöten med nyckelpersoner hos er
  • En kort eller lång rapport med nuläget, slutsatser och rekommenderade utvecklingsområden eller vägar vidare
  • Uppföljningsmöte efter ca tre månader.