Innehåll

Den här kursen behandlar hur man kan arbeta strukturerat med problematisk frånvaro, såväl i den obligatoriska skolan som gymnasiet. Den kan också anpassas för att behandla unga vuxna som varken studerar eller arbetar.

Deltagare och målgrupp

Vi ser gärna att ni samlar kompetenser från olika delar av er verksamhet eftersom vi tror att samverkan är viktig och en framgångsfaktor. Så om ni till exempel är en kommun ser vi gärna att ni har med personal från utbildningsförvaltning & skola, socialförvaltning och kultur & fritidsförvaltningen eller motsvarande. Vi rekommenderar er att bjuda in vården t.ex. BUP och HAB och varför inte friskolorna.

Deltagarna är ofta specialpedagoger, pedagoger, skolledare, kuratorer, från elevhälsan, SYV, familjebehandlare, annan personal på socialtjänst, elevstöd, skolstöd, mobila team, fältassistenter, fritidsledare, från BUP, ungdomsmottagning med flera.

Vi ser helst att antalet deltagare är runt 30 personer, vi har upptäckt att då man blir fler blir det inte samma delaktighet.

Kursens upplägg

  • Kursen består av fem halvdagar 3-3,5 timmar med 4-6 veckors mellanrum. Detta för att ni ska hinna använda och testa det vi går igenom. Vi arbetar flippat, ni som deltagarna får inför varje tillfälle tips på artiklar, videor och iaktta skolsituationer med mera. Ni får också skapa mål/uppgifter som ni tar med er hem, vi diskuterar hur det gick nästa gång vi ses.
  • Vår egen expert Aggie Öhman är alltid kursledare och med på samtliga halvdagar. Ibland bjuder vi in gästföreläsare t.ex. en erfaren specialpedagog till tillfälle 2 och en kurator och/eller föräldrar eller ung vuxen med egen erfarenhet av skolfrånvaro till tillfälle 3. Vi har alltid med oss Ol0f, en erfaren och duktig gamer vid tillfälle 5. Beroende på er budget och era önskemål lägger vi upp kursen lite olika.
  • Kursen bygger på Prestationsprinsens modell för ett strukturerat arbete med skolfrånvaro och hemmasittande elever.
  • Vid varje tillfälle finns gott om tid för reflektion & erfarenhetsutbyte. Vi har också många övningar för att ge tillfälle att diskutera och förändra hur ni arbetar i praktiken med de kunskaper och insikter som kursen ger. Vi tror också att detta är ett bra sätt att bygga bra relationer mellan er som deltar som kan underlätta framtida samarbete.

1 – Introduktion, identifiering och utredning av skolfrånvaro

Introduktion. Nuläge för deltagarnas verksamheter och vi lär varandra. Prestationsprinsens modell för strukturerat arbete med skolfrånvaro presenteras. Vi går igenom vad som behöver vara på plats för att tidigt identifiera problematisk skolfrånvaro och hur man utreder olika former av frånvaro och analyserar ”orsaker”, risk- och skyddsfaktorer, för att göra en bra kartläggning som resulterar i fungerande insatser.

2 – Insatser för att främja närvaro och bryta hemmasittande

Arbetssätt och metoder för att främja närvaro, förebygga och bryta problematisk skolfrånvaro och hemmasittande. Vi går igenom olika modeller för bemötande och specialpedagogiska aspekter. Vi talar om hur man kopplar utredningen av frånvaro till insatser som faktiskt bygger på den kartläggning som gjorts.

3 – Samverkan, med professionella, samt med elev och vårdnadshavare

Vi tar dels upp det professionella samarbetet i de olika stegen i arbetet med att främja skolnärvaro och bryta skolfrånvaro. Dels diskuterar vi relationen till och samarbetet med hemmasittare och deras vårdnadshavare. Vi talar om tillit,som är ett nyckelord vid såväl inlärning som relationer.

4 – Uppföljning av arbete med skolfrånvaro

En bra uppföljning ger oss underlag för att ta bättre grundade beslut om pågående insats. Utvärdering och uppföljning är inte något som ska ske på sittande möte efter en tids insatser. Uppföljningen planeras redan vid val av insatser. Vi talar både om vad och hur vi kan göra en bra uppföljning.

5 – Internet & gaming, summering av kursen

Många barn och unga spenderar mycket tid på nätet och har ofta ett socialt liv där. Vad gör de på nätet? Först talar vi generellt om nätet och sociala medier, men huvudfokus är gaming och e-sports. Vi talar om olika populära dataspel, vad de handlar om och hur de är uppbyggda. Vi visar forum med mera där gamers hänger. Vi summerar kursen.

.