Vi ser att många skolhuvudmän har tydliga rutiner för sitt operativa arbete med skolfrånvaro, ofta kallade frånvarotrappor eller närvarorutiner. Dessa har utvecklats stort och har blivit mycket bättre de senaste åren.

Vad vi kan upptäcka

Vi ser ofta att det finns brister i rutiner och arbetssätt vad gäller bland annat;

  • hur samverkan ska ske mellan centrala funktioner eller förvaltningar och skola, skola och vården, och andra aktörer.
  • hur arbetet ska ske på en strategisk nivå. Inom kommunen innebär det på förvaltningschefs- och nämndnivå. Och hur man kopplar arbetet på strategisk nivå, central förvaltning till rutinerna och arbetet på de enskilda skolorna.
  • att följa förändringarna i skollagen 2018, det faller ett tydligare ansvar för arbetet med skolfrånvaro på er som huvudman, detta är ofta inte tydligt implementerat i närvarorutinerna.
  • uppföljning, idag är de flesta insatser reaktiva, någon måste reagera istället för proaktiva, att med rutiner och systemstöd upptäcker problematisk skolfrånvaro tidigt och oberoende av vilken mentor man har eller skola man går i.

Vi har utvecklat ett paket för att utföra en nulägesanalys på ert arbete som huvudman. Vi kan också utföra den på skolnivå. Paketet erbjuds som fastprisprojekt, men kan anpassas i omfattning efter er budget. Vi erbjuder det också i en mer omfattande version, där vi samarbetar med regeringens tidigare utredare av skolfrånvaro Malin Gren Landell.

Innehåll nulägesanalys arbete med skolfrånvaro:

  • Vi går igenom hur ni arbetar: styrdokument, rutiner, dokumentation m.m.
  • Intervjuer med medarbetare, chefer och nämnd/styrelse eller om på skolnivå, skolledning.
  • En workshop på ca 3 timmar för förankring av nulägesanalys och identifiera förändringsbehov
  • En kort rapport med nulägesanalys och rekommenderade utvecklingsområden
  • Uppföljningsmöte efter ca tre månader.