Fem tips om hur skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro

Detta inlägg handlar övergripande om hur skolhuvudman kan stötta skolor i arbetet med skolfrånvaro. Det mest grundläggande är att ha ett gemensamt synsätt och arbetssätt om alla accepterat och följer. Sen, att ha tydliga rutiner dokumenterade är en förutsättning för att kunna sätta in nya i arbetet, visa då man man minns olika osv, att skriva ner ett arbetssätt räcker inte. Att först skriva centralt och sen implementera, lyckas sällan. Det är viktigt att som skolhuvudman, inte bara kräva vad som ska rapporteras till er, utan också tydliggöra vad skolorna ska få tillbaka för stöd och analys. Och leverera detta på ett användbart sätt!

Statistik på elevers solfrånvaro

2016 konstaterade Prestationsprinsen & vänner att 70 000 elever i svenska grundskolan (åk 4 – åk 9) har en  frånvaro över 10 procent. Av dem har ca 18 000 en frånvaro över 20 procent. De indikerar  den TNS Sifo undersökning* vi lät göra. Även om undersökningen är statistiskt säkerställd, så visar den också att man kan befara att kommuner, som huvudmän, inte har full kontroll över de här siffrorna. Det är endast drygt hälften av kommunerna som samlar in och analyserar frånvarostatistik. Här finns ibland dåligt systemstöd hos många leverantörer, ställ krav på utveckling!

Att arbeta med statistik över skolfrånvaro

Statistik är det enda objektiva sättet att följa upp frånvaro och att fånga den tidigt. Att analysera frånvaro utifrån givna och gemensamma gränser säkerställer att alla barn och unga inom er kommun/verksamhet säkras sin rätt till utbildning. Om det är upp till varje mentor, lärare eller annan personal att agera vid oro eller en viss procentsats så visar erfarenhet att många elever går under radarn.

Här kan huvudmannen underlätta för skolorna och skolpersonal i arbetet skolfrånvaro genom att se till att det finns välfungerande, användbara och användarvänliga system. Arbeta fram tydliga frånvarorutiner och checklistor för att analysera frånvaron tillsamman med era skolor och socialtjänst.

Fem övergripande tips hur huvudman kan stötta skolor i utredning av skolfrånvaro

1. Tydliga instruktioner och möjlighet att kvittera frånvaro. Alla ska notera frånvaro. Följ upp de lärare som inte gör det, vad har de för problem med systemet, behöver de hjälp…. Bestäm hur ni noterar vid anpassad studiegång, schemabrytande aktiviteter, sen ankomst med mera. Annars stämmer inte frånvarosiffrorna.

2. Följ upp de nivåer av frånvaro som ni som huvudman satt. Konsekvent. Ge skolorna stöd att analysera och kartlägga mönster, trendbrott, ovanligheter… Viktigast. Är detta problematisk frånvaro eller inte!? Detta ska även ske centralt, som en kontroll för att inte missa en enda elev. Och för att kunna ge feedback och stöttning till enskilda skolor och i enskilda fall

3. Visa hur frånvaro kan bli en del inom det ordinarie elevhälsoarbetet och låt stötta skolorna att utveckla sitt arbete till att nå fler. Frånvaro ska vara på agendan på varje möte, handlar det om mobbning, en elev som är omotiverad, utagerande, särskilt begåvad, ledsen; en elev som inte befaras nå målen eller så långt som de skulle kunna, möten med föräldrar, i rektorns medarbetarsamtal med pedagogerna och mentorerna, föräldramöten. Få också med er Socialförvaltningen i att fråga om skolfrånvaro osv. osv.

4. Ge stöd till skolor och centralt ansvariga att arbeta med olika perspektiv varför eleven är frånvarande.
Det gäller att utreda de samverkande orsakerna, eller riskfaktorerna, så utredning ger relevanta förslag på lösningar. En av många anledningar till att frånvaron är så stor är att man ofta brister i detta. Det märker vi i vårt arbete, det framkommer i Skolinspektionens rapporter om frånvaro från 2016 och i betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera. som regeringens särskilda utredare överlämnade i januari 2017. Skolan sätter in åtgärder som vi tror på, hoppas eller brukar göra. När det gäller elever med stor frånvaro, så måste vi titta ur ett brett perspektiv. Det kan vara riskfaktorer kopplade till:

    • individens egenskaper,
    • familjesituationen,
    • undervisningen och andra skolsituationer
    • fritiden

Kartlägg även skyddsfaktorer inom dess områden. Utredningen av frånvaro måste ske i samverkan med Elevhälsan och vårdnadshavaren/eleven.

5. Se till att er modell täcker utvärdering och uppföljning. Att samlas efter en tid för att där och då följa upp är inte OK. Alla måste utvärdera sina insatser under tiden de pågår utifrån de alla frågeorden vem, var, när, hur osv. Kanske är det tiden som ska justeras, eller vem som gör det. Insatsen i sig kanske är helt rätt men behöver skruvas på, inte läggas ned.

Om 99 procent av kommunerna och skolorna följer upp problematisk skolfrånvaro, men 70 000* elever har stor frånvaro. Då är det något som inte fungerar! Kan vi försöka få till det här? För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *