Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga. Det innefattar förstås barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) . Och det innefattar många andra barn och unga. Det finns en tendens i debatten att elevgrupper ställs mot elevgrupper. Det håller inte anser vi på Prestationsprinsen.

Många elevgrupper drabbas i svensk skola

För många barn och unga med NPF far illa i skolan. För många barn och unga från dysfunktionella hem far illa. För många barn och unga med föräldrar som mår dåligt fysiskt eller psykiskt far illa. För många barn och unga med föräldrar med funktionsnedsättningar far illa. För många barn och unga som har föräldrar som av olika anledningar intet tycker skolan är relevant far illa. Egentligen ska vi inte alls utgå från elev och familj, men skolan har en chans att upptäcka olika svårigheter och problem. Både sådant som är skolans ansvar och sådant som kan behöva samverkan eller skickas till andra verksamheter t.ex. vård och socialtjänst.

Vi måste utgå från skolan, inte eleverna

Med att fara illa i skolan menar vi att elever inte får utvecklas så långt som de skulle kunna i rätt lärmiljö.  Vi menar alla de barn och unga som är mobbade, som inte får anpassningar och stöd som de borde, som inte får förståelse och korrekt bemötande. Vi måste arbeta för en skola med en pedagogisk, fysisk och social miljö som gör det möjligt för att alla, eller i alla fall långt fler än idag, att få sin rätt till utbildning. Det är alltid brister och problem i skolan med i bilden när skolan inte fungerar. Vi ser att det är en fördel att ha starka föräldrar som kämpar. Studie efter studie visar att barn till högutbildade föräldrar klarar skolan bättre än till de med lägre utbildning. Vi kan inte driva skolutveckling utifrån enskilda elevgrupper. Eller ställa olika behov och förutsättningar mot varandra. Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga.

Stor respekt för alla föräldrar som kämpar

Vi har kontakt med så många av er föräldrar som kämpar så hårt för era barn som tänker, känner och gör annorlunda. En del med diagnoser, en del inte. En del med stress och oro, andra inte. En del bara lite extraordinära! Vi beundrar, stöttar och försöker föra er talan i många sammanhang. 

Vi måste kämpa för en skola för alla barn och unga

Vi möter också personal inom socialtjänst, skola och vården som möter barn & unga med föräldrar som inte riktigt, eller alls, förmår pga. psykisk ohälsa, sjukdom, funktionsnedsättningar, missbruk eller andra begränsningar. Att det därför finns forskning, manualer, frågeformulär i arbetet med elever som har hög frånvaro eller inte klarar skolan som de borde, är ett sätt att försöka upptäcka dessa barn och unga. Det får inte tas som misstro mot alla er föräldrar som kan kämpa och kämpar! Ibland mer än ni egentligen förmår och orkar. Det här används inte för att misstänkliggöra er, utan för våra älskade ungars skull, ja, allas skull!

Mer på samma tema

Det här inlägget från 2011 handlar också om att inte ställa elevgrupper mot varandra: Dyslexi javisst men även andra funktionsnedsättningar. Idag skulle vi nog formulerat oss annorlunda, men samma tankar i stort.
Vi skrev en debattartikel i februari om förändringarna i examensordningen för lärarutbildningarna. Vi menar att de förändringarna kan medföra risk att elevgrupper ställs mot varandra. Dagens Samhälle: Gör inte diagnosen NPF till norm inom specialpedagogiken.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *