Det byggs många stora skolor. Större skolfrånvaro i skolor med många elever

Capture1Vi hör allt mer om att när det byggs nytt, blir många nya skolor stora skolor. Det krävs många och stora insatser för att kompensera följder av stora skolor, till exempel omfattande frånvaro.

Den 13 september förra året lanserades Prestationsprinsens rapport om problematisk skolfrånvaro ”Skolans tomma stolar  – Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan”. Den har kommit till med stöd av Skandias stiftelse Idéer för livet. Den bygger på en TNS Sifo undersökning Prestationsprinsen lät göra för att undersöka en rad frågor vi tyckte behövde belysas.

Vi kom fram till att frånvaron ökar markant med skolans storlek.

  • För elever med över 20 procent frånvaro i årskurs 9 så ökar den från ca 1 % i skolor med mindre 100 elever till närmare 5 % i skolor med över 200 elever! 5 gånger större frånvaro!
  • I årskurs 8 går den 20 procentiga frånvaron från knappt 2 % om mindre än 100 elever till nästan 4 % om mer än 200 elever, en fördubbling!
  • Tittar vi på den lägre frånvaron, 10-19 % i årskurs 9, så ökar frånvaron från knappt
    2 % till drygt 9 %!

deåvarons variation med skolans storlek

Större frånvaro och fler avhopp
I samband med att vi skrev vår rapport intervjuade vi ungdomar och experter för att komplettera TNS Sifo undersökningen. Att frånvaron är större i skolor med många elever bekräftas av några av våra djupintervjuer, men inte av alla. Enligt Adolfsson (2014)* går det att statistiskt säkerställa att elever på större skolor generellt sett har en högre grad av frånvaro och att det är vanligare med avhopp (sammanställningen täckte även gymnasieåldern) än på mindre skolor. Vidare fann också Adolfsson att flera studier pekar på att elevers närvaro, graden av skolavhopp, elevers känsla av samhörighet och delaktighet och engagemang för sitt skolarbete på ett generellt plan tenderar att gynnas av den mindre skolan. Samtidigt betonar Adolfsson att frågan om vad som ligger bakom skolmisslyckande är alltför komplex vilket gör det problematiskt att isolera skolstorleken som en oberoende faktor.

Möjliga orsaker
I rapporten lyfter Aggie Öhman att tänkbara orsaker till mer frånvaro i stora skolor kan vara att det blir en större anonymitet bland många elever, gemenskapen delas upp i mindre grupper, det blir oftare en stökig och bullrig miljö, det blir kanske svårare för skolpersonalen att känna igen, skapa relation och komma ihåg elevernas situation och behov. Det ställs större krav på ett systematiskt och strukturerat kvalitetsarbete kring till exempel anpassningar och särskilt stöd. Detta styrks av Adolfsson (2014) som konstaterar att den sociala sammanhållningen på en mindre skola är större, det är enklare att skapa nära relationer för både elever och lärare, vilket skapar större förutsättningar för lärare att engagerar sig i sina elevers lärande. Vidare menar Adolfsson att det också kan finnas ett socialt tryck i de mindre skolorna som gör det svårare för elever att inte närvara. I en av djupintervjuerna framhöll en av de ansvariga för ett närvaroteam att de mindre skolorna i deras kommun ofta låg i villaområden medan de stora skolorna ligger i förortsområden. De var inte säkra på om den större frånvaron i skolor med många elever verkligen berodde på storlek eller socioekonomisk bakgrund eller något helt annat.

Kommentar till diagrammet
På kurvorna i vår undersökning har mellanstadiet en avvikande kurva från övriga årskurser. Det kan finnas flera förklaringar till det. En kan vara att man i en stor skola kanske har mer fokus på de yngre årskurserna för man vet att många yngre elever, även utan någon problematik, kan uppleva mycket folk, äldre barn, hög ljudmiljö med mera, som utmanande. Man kan eventuellt i högre grad skydda och kompensera mellanstadieeleverna.

Det finns åtminstone en stor fördel med mindre skolor. Frånvaron är lägre. Närvaro är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig undervisningen och därmed lära sig mer, och nå högre betyg. Ska vi kanske börja diskutera frånvaro och skolstorlek?
För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull!

Du kan läsa mer om och ladda ner rapporten här

* Adolfsson, C-H (2014), Skolstorlekens påverkan på elevers skolprestationer och sociala situation i skolan – en forskningsöversikt, Linnéuniversitet

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *