Mycket indikerar en stor frånvaro i grundskolan

Prestationsprinsen skriver idag på Dagens Samhälle tillsammans med Lena Hök, Skandia och Nima Sanandaji om frånvaron i skolan. Prestationsprinsen verkar för större förståelse och bättre bemötande av barn och unga som tänker, känner och gör annorlunda. Det kan vara pga hög begåvning, diagnoser, högsensitivitet, oro, stress, mycket energi, koncentrationssvårigheter och mycket annat. Många av dessa får inte den skolgång de har rätt till. Skolan brister i anpassningar, stöd och att skapa en skolsituation som fungerar. Det resulterar ofta i stor frånvaro, eller att de blir ”hemmasittare”, för de här eleverna och många andra.

Efter många års hårt arbete för att frågan om skolfrånvaro ska komma på bordet är vi försiktigt positiva. Detta eftersom Skolinspektionen just genomfört en fördjupad analys kring skolfrånvaron och kommer även med en kvalitativ undersökning i höst. Regeringen tillsatte en utredning i frågan i höstas som ska redovisa sitt arbete i september.

Resultat från vår undersökning
Våren 2016 har TNS Sifo, på uppdrag av Prestationsprinsen i samarbete med Skandias stiftelse Idéer för livet undersökt total frånvaro i grundskolan under höstterminen 2015. 487 skolledare och 186 kommuner har svarat på frågor om hur de för statistik, följer upp och arbetar med oanmäld och anmäld frånvaro. Kommuner har tillfrågats eftersom de är ytterst ansvariga för att deras skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Kommunerna har genomgående uppskattat frånvaron högre än vad skolledarna gör. I vår undersökning framkom att de flesta kommuner och skolor följer upp både oanmäld och anmäld frånvaro.

Om svaren från vår undersökning kan antas gälla för hela Sverige indikerar skolledarnas svar att över 50 000 elever har en stor frånvaro i mellan- och högstadiet. Om kommunernas svar kan antas gälla hela riket, så har vi över 70 000 elever med stor frånvaro*. Siffrorna nedan utgår från skolledarnas svar (kommunernas motsvarande svar presenteras inom parentes).

•    Över 14 000 (ca 18 000) elever skulle ha en frånvaro på över 20%.
Det motsvarar att i genomsnitt vara borta en hel dag varje vecka, eller mer än 4 veckor under höstterminen. Om elevens frånvaro varit sammanhängande, så har den varit mer än en hel månad, så kallad ”hemmasittare” enligt Skolverkets definition i sin rapport från 2010.

•    Mer än 38 000 (över 50 000) elever kan antas ha en frånvaro mellan 10-19%. Det motsvarar att ha en genomsnittsfrånvaro på ca 2-4 veckor eller en halv till en heldag i veckan under hela höstterminen.

Vi konstaterar en stor skillnad från Skolverkets siffra år 2010** på 1 650 barn och Skolinspektionens från i år*** på 1 700 elever (i hela grundskolan) med en oanmäld frånvaro på över en månad (ca 20 %). Skolinspektionens kartläggning visar också att 18 000 elever har ogiltig upprepad ströfrånvaro (12 000 elever 2010). Vårt estimat enligt ovan är att mellan 50 000 och 70 000 elever har en frånvaro över 10 %. Den stora skillnaden från Skolinspektionens totala siffra på 20 000 förklaras förmodligen till största del av att vår undersökning inkluderar anmäld frånvaro och delvis kan det bero på att våra siffror är en approximation av en mindre omfattande undersökning. Den stora ökningen i såväl Skolinspektionens som våra siffror kan ha flera förklaringar, till exempel att frånvaron faktiskt ökat och en bättre uppföljning.

Vårt bidrag i debatten
Vi vill med detta snarare lyfta en rad frågor, än peka på exakta siffror. Men mycket indikerar att många elever är mycket frånvarande.

 1. Vi vill framhålla att det räcker inte att följa upp ogiltig frånvaro som gjorts i tidigare undersökningar. För att hitta hög frånvaro måste både anmäld frånvaro (frånvaro som vårdnadshavare rapporterat i skolans närvarosystem) och oanmäld frånvaro (sådan som inte rapporterats) följas upp.
 2. Vi föreslår att Skolverket framöver får i uppdrag att föra statistik även på frånvaro och då inte bara ogiltig frånvaro som undersökts i Skolinspektionens rapport från i år och Skolverkets från 2010. Det är där vi måste börja för att få kontroll på frånvaron, kunna analysera orsakerna och börja arbeta mer effektivt, på alla nivåer: nationellt, huvudmanna/kommun och skolor.

Vi vill också lyfta fram kommunernas ansvar inte bara för närvaron i sina kommunala skolor, utan också för att alla skolpliktiga barn får sin rätt till utbildning tillgodosedd.

Hela rapporten
Mer av TNS Sifo-undersökningen och vår analys presenteras av Prestationsprinsen och Skandia Idéer för livet på vårt seminarium i Almedalen den 8/7 kl 9.30 i Skandias Trädgård. Rapporten i sin helhet Visst svinn får man räkna med? Skolplikt i all ära, men varför följer vi inte upp våra barns rätt till utbildning? kommer att presenteras på ett morgonseminarium den 13 september i Skandias lokaler, Stockholm. Mer information kommer här på www.prestationsprinsen.se och www.ideerforlivet@skandia.se.

Mer om föreningen Prestatationsprinsen och vänner, bloggen Prestationsprinsen och kontaktuppgifter.

* Våra beräkningar bygger på det frånvaro-medelvärde vi fått i vår Sifo undersökning på mellanstadiet respektive årskurs 7, 8 och 9. Dessa har multiplicerats med antal elever enligt tabell grundskolan – elevstatistik, läsåret 2015-2016, hela riket, SIRIS, Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitetsInformationsSystem i respektive årskurs. Siffrorna ovan är alltså inte från TNS Sifos undersökning utan en approxiamtion utifrån den.

** Skolfrånvaro och vägen tillbaka, Långvarig ogiltig frånvaro i grundskolan ur elevens, skolans och förvaltningens perspektiv, Skolverket 2010

*** Omfattande ogiltig frånvaro i Sveriges grundskolor, 2016, Skolinspektionen

 

Aggie

3 Comments

 1. Ulrika
  28 juni, 2016
  Svara

  Självklart ska all frånvaro räknas in! Som förälder till en tjej med adhd är det ju glasklart att jag anmäler henne sjuk när hon ligger under täcket med ångest en dag i veckan. Eller är det bara feber som räknas som sjukdom???

 2. hedvig08
  28 juni, 2016
  Svara

  Bra med faktaunderlag och denna undersökning! Tack!

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *