Skolplikt, hur bra koll har kommunerna?

Skolplikt, hur bra koll har kommunerna egentligen? Prestationsprinsen har varit lite av pionjärer på att spana in brister kring barns rätt till utbildning. Redan 2016 uppmärksammade vi i vår rapport Skolans tomma stolar att det fanns stora brister i kommunernas uppföljning av alla barns rätt till utbildning! Skolmyndigheterna har inte tittat på detta tidigare i sina undersökningar av skolfrånvaro, man har bara tittat på skolnivå.

Alla barn som bor i Sverige har enligt skollagen rätt till utbildning. Den följs av en skolplikt. Hemkommun, skolhuvudman och vårdnadshavare har ett delat ansvar i att säkerställa våra barn får sin rätt till utbildning och fullföljer sin skolplikt. Hemkommunen har det yttersta ansvaret.

Alla barn omfattas förstås av skollagen, även om de går i skola i en annan kommun eller på en friskola. Rätt till grundläggande gratis utbildning står också i FN:s barnkonvention. Hemkommunen ska se till att skolpliktiga barn som inte går i deras grundskola eller grundsärskola på något annat sätt får föreskriven utbildning (Skollag, 2010:800).

Har ni kontrollsystem/rutiner som säkerställer att alla skolpliktiga barn i kommunen fullgör sin skolplikt dvs får sin rätt till utbildning?

Skolplikt, hur bra koll har kommunerna?

I vår undersökning (Skolans tomma stolar, 2016) såg det ut så här:

  • bara drygt hälften av kommunerna som samlar in statistik över närvaron i sina kommunala skolor (har förhoppningsvis ökat)
  • Bara 12 % samlar in statistik från friskolor i kommunen, vilket kan bero på olika lagtolkningar om vad kommunen kan kräva av friskolan
  • 83 % svarar att de säkerställer att alla barn fullgör sin skolplikt
  • Nästan två tredjedelar, 64 %, av kommunerna samlar inte någon statistik över frånvaron bland skolpliktiga barn som fullgör sin skolplikt utanför kommunen

Lägg till att 18 % är tveksamma/eller inte vet om de följer upp detta. Elever kan gå under radarn. Vi har haft fall tidigare, det mest kända fallet relativt nyligen är ju familjen i Ystad. Men även barn där föräldrarna kämpar som djur för att förändra situationen så deras barn förmår gå till skolan kan uppenbarligen undgå hemkommunens kännedom. Förhoppningsvis har det förändrats till det bättre. Men det verkar osäkert.

Bristande kontroll av rätten till utbildning

Det har kommit två rapporter kring skolplikten senaste månaderna. Båda handlar om kommunernas regler och tillsyn när de beviljar undantag från skolplikten. Det kan ske i samband med långa utlandsvistelser eller om det finns synnerliga skäl. Skolinspektionen i Kommunernas ansvarstagande för skolplikt och ledigheter med mera – en tematisk tillsyn.

Tillsynen visar på brister i kontrollen av vilka barn som är folkbokförda hos respektive kommun och att dessa i sin tur är inskrivna vid en skolenhet.

Riksrevisionen kom också med en rapport nyligen, Undantag från skolplikten :

Otydliga regler och otillräcklig tillsyn gör att det idag är stora skillnader mellan och inom kommuner när undantag från skolplikten beviljas. Riksrevisionen föreslår nu att lagen förtydligas.

Skolplikt, hur bra koll har kommunerna? Dålig.
Vi återkommer i fler inlägg om hur detta. Hur det hänger ihop med problematisk skolfrånvaro. Och vi kommer även att skriva lite mer om respektive rapport.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *