Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro

Skolmyndigheternas brist på råd kring skolfrånvaro är allvarlig eftersom skolor och kommuner uttrycker tydligt att de saknar riktlinjer. Vi ser just nu att hjul uppfinns kors och tvärs i Sverige, på skolor, i kommuner och hos fristående huvudmän. De rullar olika bra. Och det där med likvärdighet oberoende av var man bor är långt borta.

Så här svarade skolor och kommuner på om det har tydliga riktlinjer för arbetet med skolfrånvaro från skolmyndigheterna:

  • 21 % av kommunerna och 8 % av skolledarna svarar att sådana riktlinjer inte finns
  • 71 % av kommunerna och 63 % av skolledarna anser inte att riktlinjer för arbetet med problematisk skolfrånvaro från skolmyndigheterna är tillräckligt tydliga
  • Ungefär var 10:e kommun och skola vet inte om de är tydliga
  • 62 % av kommunerna och 65 % av skolledarna anser att det inte fullt ut kan få det stöd de behöver i arbetet med skolfrånvaro
  • Bara 15 % av kommunerna och 13 % av skolorna tycker de helt och hållet de kan få det.
  • 17 % respektive 14 % svarar att de inte får något stöd alls.

Diagrammen och siffrorna är hur kommuner och skolledare svarade i TNS Sifos rapport som låg till grund för vår rapport Skolans tomma stolar (2016).

Sedan dess har SOU2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera kommit. Skollagen är ändrad och förtydligar ansvar och hanterandet av ”upprepad och längre” skolfrånvaro. Ändringarna är inte så långtgående och tydliga som vi hoppats, men ett viktigt steg.

Skolmyndigheternas brist på råd

Det är tre och ett halvt år sedan betänkandet Saknad! presenterades, två år sedan lagändringarna, fyra år och pågående som vår rapport skakat om och lyfte en rad viktiga frågor och svar(!). Vi konstaterar att det inte kommit några nya råd och riktlinjer från Skolverket. De har en webbsida där nya lagen tolkas, inte aktuella råd hur skolor kan och bör arbeta. En eloge till SPSM, som ger stöd och information för att förebygga skolfrånvaro och hantera problematisk skolfrånvaro. Så förhoppningsvis skulle siffrorna ovan se lite bättre ut om undersökningen gjordes om idag.

Vi ser dock att fokus hos SPSM ligger på tillgänglig undervisning. Det är viktigt, det förebygger inte bara skolfrånvaro, utan också andra problematiska skolsituationer som till exempel när skolan brister någonstans i kedjan från ledning & stimulans ända till särskilt stöd eller kanske mobbing. Vi skulle vilja se mer råd och stöd, att det bygger på forskning kring skolfrånvaro och större fokus på just det systematiska arbetet med skolfrånvaro.

Likvärdigheten mellan skolor minskar

Detta är ännu ett område där likvärdigheten mellan skolor minskar. Så skolmyndigheternas brist på råd är allvarlig. Det behövs ett bättre och likvärdigt stöd på alla nivåer hos skola, huvudman och hemkommun. Tur att vi finns och har arbetat fram en modell och ett sätt att tänka kring det. För att fler ska få ta del av det har  Aggie Öhman börjat skriva på en bok som kommer att beskriva modellen och koppla till goda exempel. Så länge kan ni anlita oss för verksamhetsutveckling på området eller köpa in en utbildning, läs mer under Våra tjänster.


Läs tidigare inlägg där vi lyfter viktiga delar från vår rapport 2016. Hur stor är skolfrånvaron, Skolfrånvaro, statistik och analys i våra skolor och kommuner och Det byggs många stora skolor. Större skolfrånvaro i skolor med många elever.

Lär mer i rapporten Skolans tomma stolar, Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan.

Använd gärna våra siffror, resultat och resonemang, men ange källan: Öhman, A. (2016). Skolans tomma stolar. Om frånvaro i grundskolan och hur kommuner och skolor arbetar med frågan. Prestationsprinsen med stöd av Skandias Stiftelse Idéer för livet.

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *