Skolpliktsanmälan

Skolpliktsanmälan, när och hur kan det vara aktuellt? Det ska vi försöka reda ut lite i detta inlägg. Vill man veta lite allmänt om skolpliktsanmälan spana in våra övriga inlägg eller besök Skolverkets sida om detta.

När hemkommunen upptäcker elever med omfattande eller total frånvaro, eller en sådan situation anmäls från skolan, så innebär det att eleven har en skolplacering. Men kommunen är också ansvarig för att identifiera de som inte har en skolplacering. Och de måste också följa upp elever som valt att inte fullgöra sin skolplikt i kommunens egna skolor (annan kommun, fristående skolor, utomlands mm) eller är befriade från sin skolplikt. Mer om hemkommunens ansvar för bevakning av skolplikten i tidigare inlägg.

Skolfrånvaro och ”hemmasittare”

Många föräldrar till barn med upprepad, längre eller total frånvaro är oroliga för att skolan ska anmäla situationen till nämnden och att det ska leda till ett föreläggande och vite. Ibland kan de till och med uppleva det som ett överhängande hot. Men det finns fall där vårdnadshavare inte låter sina barn gå till skolan. Det var ett tragiskt fall i Ystad för något år sedan, det kan också vara av religiösa eller kulturella skäl. Skolpliktsbevakningen är viktig för alla barns bästa och rätt till utbildning. Och med det kan även ett föreläggande vara till barns bästa i vissa situationer.

När är en skolpliktsanmälan aktuell

  1. En skolpliktsanmälan är inte aktuell så länge eleven går det schema som är beslutat. Så om eleven har en anpassad studiegång (vilket inte är ovanligt vid omfattande skolfrånvaro) och går sina lektioner, så kan inte en skolpliktsanmälan vara aktuell. Det är ju skolan som reducerat schemat och ingripit i, reducerat, elevens rätt till utbildning. Mer om anpassad studiegång i ett kommande inlägg.
  2. Skolpliktsanmälan kan bara vara aktuellt om ”elevens vårdnadshavare inte har gjort vad denne är skyldig att göra för att så ska ske [alltså fullfölja skolplikten]. I propositionen står det att vårdnadshavare inte kan anmälas om de gjort vad som kan anses rimligt, men eleven vägrar Det står till och med att då kan eller får inte ett vitesföreläggande riktas mot vårdnadshavaren!
  3. Om vårdnadshavarna inte har gjort vad de är skyldiga kan de föreläggas att fullgöra sina skyldigheter. Det betyder att föräldrarna måste se till att eleven går i skolan, men det ska framgå tydligt vad de ska göra och till när. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.
  4. Ett vitesföreläggandet kan överklagas till förvaltningsrätten.

Vad som bör vara på plats innan skolpliktsanmälan

Innan det kan bli aktuellt med ett vitesföreläggande ska skolan ha gjort en frånvaroutredning. Det står inte i skollagen vad utredningen ska resulterar i, men vi utgår från att det är en plan och insatser för att minska frånvaron och öka närvaron. Skolan ska samverka med vårdnadshavare och elev i det arbetet. Kommunen är ansvarig för samverkan med andra inblandade aktörer till exempel vården. Men skollagen säger inte vilken del av kommunen.

Om en elev har så omfattande frånvaro att skolpliktsanmälan är aktuell är det så gott som alltid risk att eleven ”inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås”. Då ska rektor skyndsamt se till att det sker en utredning om elevens behov av särskilt stöd. Så den ska också finnas på plats innan en skolpliktsanmälan är aktuell.

Om man inte håller med

Det är vanligt att vårdnadshavare anser att de gjort allt vad de är skyldiga till för att eleven ska uppfylla skolplikten. Det gäller speciellt fall där eleven vill gå i skolan, men inte förmår. Men det är tyvärr vanligt att skolan inte gjort vad den är skyldig till. Det saknas förvånansvärt ofta en frånvaroutredning. Inte sällan saknas ett åtgärdsprogam trots att skolan satt in åtgärder som kräver ett sådant.

Vad man kan göra

Vi rekommenderar att man som vårdnadshavare börjar med att ställa frågor av typen: Är det inte så att det ska finnas….? Ibland är utredningarna på plats, men är gamla eller kopplar inte tydligt utredning till insatser och åtgärder. Då kan man fråga om de verkligen kan anses vara aktuella och relevanta? Har ni som elev eller vårdnadshavare inte bjudits in till samverkan – fråga om det!

Går skolan ändå vidare med en skolpliktsanmälan till hemkommunen, ställ samma frågor till förvaltning och nämnd.

Det är bra att mejla så man kan spara svaren.

Vårdnadshavare kan överklaga ett föreläggande med eller utan vite till förvaltningsdomstolen.

Kom ihåg, skolpliktsbevakning, förelägganden och viten är ytterst till för alla barns rätt till utbildning. För våra älskade ungars skull, ja, för allas skull.


Köp boken Prestationsprinsen

0 KOMMENTARER

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *